🇬🇧 Dispersion of a Touch
Just as Newton experimented with the dispersion of light in a black room, I depict these figures on a black background, focusing on the plot.
If you imagine a person in such a room, completely alone, it is incredibly possible that she will not be lonely and bored. This is our normal life without friends, lovers, or just interlocutors.
But if you add a little ordinary white light to this room, for example in the form of any contact with people, emotional or sexual, it does not matter, through the prism of these touches ordinary white light with the dispersion will scatter the colors of the rainbow, and as if the waves make up the colors of light, will create forms and fill our lives with meaning and meaning.
If we turn again to the experiment with variance and its continuation, we will see that taking one of the pure colors that came out of the prism and pass it through another prism, nothing will happen, it will remain the same, and if you take two colors at the exit from the second prism they will mix again, by this analogy I want to say that, one isolated desire for example if sex is red, at the exit of many prisms it will remain red, and people never like pure colors, as well as the same type in life, so we combine clothes, food, look for new sensations, pleasure, experiment.
Going from science to art, the plots depicted here are contact, the interaction between people in the moments that turn them on, give pleasure, unite each other's bodies and thoughts. The style in which I wrote these stories came to me organically, through dozens of paintings and sketches. Starting with realism, I gradually got rid of the insignificant, superfluous or unimportant at the moment depicted on the canvas. Organics, movement, and smoothness took shape. All this began to resemble a liquid flowing into one another, mixing and replacing another.
Gradually, the usual forms of bodies in the process of interaction acquire a certain abstraction and it takes some time to understand what is happening and follow all parts of the body, it's like losing yourself during sex or deep emotions, time, thoughts and ability to follow reality disappear.
Giving in to the moment, everything flows with its light and sound waves, the eyes sometimes open to capture the colors and lines of the body, and a person creates a moment that is possible only now and with this person.
You can interpret the colors you see in the figures and what they mean. Because it is as individual as our modern knowledge of the nature of light, which says that all objects on the planet of some ghostly color and light from the sun, through space reaches the earth, reflected from objects with their properties and getting into the eye, with the brain creates there and tells what color the subject.
Try to start looking at a line in the picture, follow the movement of the plot, at some point, you can see a hand on the thigh or lips between the legs, your brain will remember or think of moments that affect you, these abstract shapes will help put themselves in their place and create their own lines plot and light colors.
I used different materials, acrylic paints, glossy, matte, for decoration, varnish glossy, matte, aerosol and liquid, markers of different manufacturers and shades, thin, wide, with different stings. I tried to show a slightly different texture and to have it all in one style and one idea. All this diversity of materials and forms symbolizes our diversity as people.
🇺🇦 Дисперсія Дотику
Так само як Ньютон проводив експеримент з дисперсії світла у чорній кімнаті я зображую ці фігури на чорному фоні, акцентуючи увагу на сюжеті.
Якщо уявити людину у такій кімнаті, абсолютно одну, то неймовірно мала можливість того що їй не буде самотньо і нудно. Це наше звичайне життя без друзів, коханців чи просто співрозмовників.
Та якщо додати трохи звичайного білого світла у цю кімнату, наприклад у вигляді будь-якого контакту з людьми, емоційного чи сексуального, неважливо, то через призму цих дотиків звичайне біле світло за допомогою дисперсії розіллється кольорами райдуги, та наче хвилі з яких складаються кольори світла, створять форми і наповнять емоціями змістом та сенсом наше життя.
Якщо знову звернутись до експерименту з дисперсією та його продовження, ми побачимо що взявши один з чистих кольорів що вийшов з призми і пропустити його через іншу призму то нічого не відбудеться, він так і залишиться собою, та якщо взяти вже два кольори, на виході з другої призми вони знову будуть змішуватись, цією аналогією я хочу сказати що, одне ізольоване бажання наприклад якщо секс це червоний колір, на виході із безлічі призм він так і залишиться червоним кольором, а людям ніколи не подобаються чисті кольори, як і однотипність в житті, тому ми комбінуємо одяг, їжу, шукаємо нових відчуттів, задоволення, експериментуємо.
Переходячи від науки до мистецтва, сюжети що тут зображені, це контакт, взаємодія між персонами в моментах які їх заводять, дарують насолоду, об’єднують тіла та думки один одного. Стиль в якому я писав ці історії з’явився у мене органічно, через десятки картин та начерків. Почавши з реалізму я поступово позбувався несуттєвого, зайвого чи неважливого в моменті зображеному на полотні. Форми набували органіки, руху та плавності. Все це почало нагадувати рідину що перетікає одна в одну, змішується та заміщує собою іншу.
Поступово звичні форми тіл у процесі взаємодії набувають певної абстракції і вже треба якийсь час що зрозуміти що відбувається і про слід ти всі частини тіла, це схоже як втрачаєш себе під час сексу чи глибоких емоцій, зникає час, думки і здатність слідкувати за реальністю.
Віддаючись моменту все плине своїми світловими та звуковими хвилями, очі іноді відкриваючись вихоплюють кольори та лінії тіла, і людина створює момент який можливий тільки зараз і з цією людиною.
Ви можете самі інтерпретувати кольори що бачите на фігурах і що вони значать. Тому що це настільки індивідуально наскільки наше сучасне знання природи світла, яке каже що всі об’єкти на планеті якогось примарного кольору і світло від сонця, крізь космос дістається до землі, відбивається від предметів зі своїми властивостями і попадаючи в око, за допомогою мозку створює там і розказує який колір у предмета.
Спробуйте почати розглядати якуюсь лінію на картині, прослідкуйте рух по сюжету, в якийсь момент можна побачити руку на стегні чи губи поміж ніг, ваш мозок згадає або додумає моменти що зачіпають саме вас, ці абстрактні фігури допоможуть помістити себе на їх місце та створити свої лінії сюжету та світлові кольори.
Я використовував різні матеріали, акрилові фарби, глянцеві, матові, для декору, лак глянцевий, матовий, в аерозолі і рідкий, маркери різних виробників і відтінків, тонкі, широкі, з різними жалами. Я намагався показати трохи різну фактуру та щоб все це було в одному стилі та було об’єднане однією ідеєю. Все це різноманіття матеріалів і форм символізує наше різноманіття як людей.
Telegram stickers
Емоційні коливання
Поляризація відчуттів що проходить по круговому вектору поля. Емоції немунуче змінюються як і світлові хвилі, є пік зверху і повне падіння вниз, без цого не існувало би середини, якої всі прагнуть.
Холст, акрил, лак, 70x70 см (2021)
Emotional fluctuations
Polarization of sensations passing along the circular vector of the field. Emotions inevitably change like light waves, there is a peak from above and a complete fall down, without which there would be no middle ground, that everyone aspires to.
Canvas, acrylic, varnish, 70x70 cm (2021)
Контрастна формула
Досягнення піку у багатьох сферах досягається контрастом, Щоб максимально відчути білий колір треба поряд розмістити чорний, або холодне помістити у гаряче, це немунуче акцентує всі почуття.
Холст, акрил, лак, 70x70 см (2021)
Contrasting formula
Achieving the peak in many areas is possible by contrast. To feel the white color as much as possible, you need to place black next to it or put the cold in the hot, it inevitably accentuates all the senses.
Canvas, acrylic, varnish, 70x70 cm (2021)

Хвилі на воді
Форми що заповнили квадрат поступово набувають певної абстракції, все складніше відокремити фігури одну від одної. Як хвилі в океані, вони накривають одна одну, активні на поверхні та спокійніші знизу продовжують змішуватись, і це все прекрасний та нескінченний кругообіг.
Холст, акрил, лак, 70x70 см (2021)
Waves on the water
Forms that fill the square, gradually acquire a certain abstraction, it is increasingly difficult to separate the figures from each other. Like waves in the ocean, they cover each other, active on the surface and calmer below, continue to mix, and it's all a beautiful and endless cycle.
Canvas, acrylic, varnish, 70x70 cm (2021)
Доросла спектрограма
Візуальне відображення лінійного спектру.
Холст, акрил, лак, 70 см (2021)
Adult spectrogram
Visual display of the linear spectrum.
Canvas, acrylic, varnish, 70 cm (2021)
Середовище хвильового збурення
Інколи процеси взаємодії зумовлені середовищем в якому знаходяться. Фігури приймають органічну позицію наслідуючи форму середовища.
Холст, акрил, лак, 50x70 см (2021)
Wave perturbation environment
Sometimes the processes of interaction are due to the environment in which they are located. The figures take an organic position, imitating the shape of the environment.
Canvas, acrylic, varnish, 50x70 cm (2021)
Суперпозиція близьких частот
Об’єднана дія двох фізичних величин із різними частотами. Це комбінація двох незалежних одна від одної фігур, що настільки близькі між собою що сприймаються як одне ціле.
Холст, акрил, лак, 60x40 см (2021)
Superposition of close frequencies
The combined action of two physical quantities with different frequencies. It is a combination of two independent figures that are so close to each other that they are perceived as a whole.
Canvas, acrylic, varnish, 60x40 cm (2021)
Фізична природа резонансу
Деякі звичні форми мають властивість розкритись і підлаштувати під інші форми що знайшли до них підхід, входячи у своєрідний резонанс. Відкликаючись один одному можна взаємодіяти на одній органічній хвилі.
Холст, акрил, лак, 60x40 см (2021)

The physical nature of resonance
Some familiar forms have the ability to unfold and adapt to other forms that have found an approach to them, entering into a kind of resonance. Responding to each other, you can interact on one organic wave.
Canvas, acrylic, varnish, 60x40 cm (2021)
Нескінченна довжина хвилі
Кожен колір, з якого створені фігури, має свою довжину хвилі, змішуючись з сусідніми вони починають взаємодіяти. Процеси між фігурами різноманітні та хаотичні, але абсолютно закономірні і осмислені якщо дивитись на сюжет загалом.
Холст, акрил, лак, 80x40 см (2021)
Infinite wavelength
Each color from which the figures are created, has its wavelength, mixing with neighboring ones, they begin to interact. The processes between the figures are diverse and chaotic, but natural and meaningful if you look at the plot as a whole.
Canvas, acrylic, varnish, 80x40 cm (2021)
Дотик
Холст, акрил, лак, 60x40 см (2020)
Touch
Canvas, acrylic, varnish, 60x40 cm (2020)
Спіймала
Холст, акрил, лак, 60x40 см (2020)
Caught
Canvas, acrylic, varnish, 60x40 cm (2020)
Контакт
Холст, акрил, лак, 60x40 см (2020)
Contact
Canvas, acrylic, varnish, 60x40 cm (2020)
Photos from the exhibiotion
Back to Top